Overzicht van de ondersteuning van het IederslandCollege

 

  1. De kracht van de school (max. 300 woorden)
 

Het Iedersland College is de school waar je kunt laten zien wat je kunt, waar je trots mag zijn op jezelf en waar je elkaar kunt vertrouwen. Ons onderwijs is uitdagend in een veilige, kleinschalige omgeving.

Het Iedersland College is een school waar rekening wordt gehouden met de individuele verschillen die tussen leerlingen bestaan. Wij steunen leerlingen in hun basisbehoeften: competentie, relatie en autonomie. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden die elke leerling bezit, maar waar het, om allerlei redenen niet optimaal gebruik van kan maken.

Ons handelen is erop gericht om leerlingen succeservaringen te laten opdoen om de negatieve spiraal van faalgevoelens, die uiteindelijk tot een negatief zelfbeeld kunnen leiden te doorbreken. Essentieel hierbij is dat docenten een relatie aangaan met de leerlingen. Er moet een basis van vertrouwen zijn, leerlingen moeten zich veilig voelen om tot persoonlijke ontwikkeling te komen.

Het Iedersland College is een school die planmatig werkt aan het vergroten van zelfvertrouwen van leerlingen en het herstel van motivatie om te leren bij de leerling.

Wij betrekken de leerlingen hierbij en stimuleren en begeleiden hen zodat zij zelf kunnen aangeven waar zij ondersteuning nodig hebben.

Hiervoor zijn het pedagogische klimaat en het op niveau aanbieden van de leerstof van grote betekenis.

 

 

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school (max. 50 woorden per onderdeel)

Ondersteuning bij taal- en rekenen Hoe werkt de school hieraan?
Taal

 

Tijdens alle lessen is er specifieke aandacht voor taal. Iedere week staan vijf schooltaalwoorden schoolbreed centraal. Daarnaast wordt tijdens iedere les de woordenschat uitgebreid met nieuwe woorden. In de onderbouw krijgen de leerlingen, naast het vak Nederlands, ook twee lesuren begrijpend lezen aangeboden.

 

Bij de eerstejaarsleerlingen wordt aan het begin van het schooljaar de dyslexie-screening afgenomen.

Aan individuele leerlingen wordt remedial teaching (RT) aangeboden (alle leerjaren).

Dyslexie

 

Het Iedersland College heeft een dyslexieprotocol. Bij diagnostisering op school wordt er een behandeling van 6 weken uitgevoerd door onze orthopedagoog.

Indien gewenst krijgt de leerling meer tijd voor de toets, mondelinge overhoring en/of audio-ondersteuning. Tevens kan er RT worden ingezet zowel individueel als in groepjes.

Rekenen

 

Op het Iedersland College krijgen de leerlingen rekenen (alle leerjaren) en wiskunde (alleen onderbouw). Aan individuele leerlingen wordt remedial teaching (RT) aangeboden (alle leerjaren).

 

Dyscalculie

 

Het Iedersland College heeft een dyscalculieprotocol. Leerlingen die in aanmerking komen, krijgen een screening door onze orthopedagoog. Eventueel gevolgd door een dyscalculie onderzoek. Bij diagnostisering op school wordt er een behandeling van 6 weken uitgevoerd door onze orthopedagoog. Tevens kan er RT worden ingezet zowel individueel als in groepjes.

 

 

Ondersteuning bij intelligentie Hoe werkt de school hieraan?
Meer- en hoogbegaafdheid Specifieke expertise op het gebied van hoogbegaafdheid is niet aanwezig.
Disharmonische intelligentie Onze orthopedagoog maakt na de plaatsing een samenvatting met

sterke en zwakke punten, handelingsadviezen m.b.t. aanpak.

Dat kan zijn: verlengde instructie, herhaling, visuele ondersteuning, opdrachten in korte stappen aanbieden, gebruik maken van digitale hulpmiddelen etc.

 

 

 

Ondersteuning bij motivatie en leren Hoe werkt de school hieraan?
Motivatie en concentratie In de onderbouw bieden we het breed mentoraat aan (maximaal 16 leerlingen per klas). Hierdoor is er rust, structuur en voorspelbaarheid waardoor leerlingen zich beter kunnen concentreren. In elk lokaal is er de mogelijkheid om apart/ afgeschermd te zitten/werken. Indien gewenst kunnen leerlingen een koptelefoon krijgen. Ook bieden we de training Beter bij de les aan. De mentor stelt samen met de leerling en ouders het ontwikkelingsperspectief (OPP) en de doelen op. Zo vergroten wij de betrokkenheid/motivatie van de leerling. Tevens voert de mentor regelmatig motiverende gesprekken en zijn er korte lijnen met thuis. Indien nodig kan leerlingbegeleiding worden ingezet voor bijvoorbeeld een time-out. Ook behoort de faseklas tot een mogelijkheid wanneer een leerling ernstige motivatieproblemen ervaart.

 

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken Alle leerlingen krijgen hulp bij het leren plannen en organiseren tijdens de mentoruren en startmomenten aan het begin van de dag. Het huiswerk staat standaard in Magister, waardoor ouders ook thuis kunnen ondersteunen bij het plannen/organiseren. Ouders krijgen hiervoor aparte inlogcodes voor het ouder-account.

Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de mentor kan bieden, dan is er extra ondersteuning mogelijk via de leerlingbegeleider of de huiswerkklas.

 

Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren Hoe werkt de school hieraan?
Sociale vaardigheden

 

Binnen het schoolsysteem is er veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld tijdens:

–          Mentorlessen

–          Startmomenten

–          Amsterdammerschap (onderbouw)

–          LOB-ochtend

–          Rots en water (alle leerjaren)

–          PBS-lessen

–          PBS-acties

–          STARr-training (leerjaar 1)

 

Angst en stemming (incl. faalangst) –          Faalangsttraining voor individuele leerlingen

–          Examentraining voor alle examenkandidaten

–          Voor examenkandidaten die extreme last hebben van examenvrees, is er extra individuele begeleiding mogelijk

–          Leerlingbegeleiding

–          Faseklas

 

Wanneer er intensiever hulp nodig is werken we samen met de externe partners in school:
– Ouder en kindadviseur (OKA)

-Altra Thuis en op School (ATOS)

– Jeugdverpleegkundige (GGD)

– Opvoedpoli

 

Omgaan met grenzen

 

School- en klasafspraken: startmoment, mentorles en pbs-les.

 

Individuele omgang met grenzen: leerlingbegeleiding, OKA, Qpido, Opvoedpoli.

 

Middelengebruik en verslaving We hebben een veiligheidsplan waarin beschreven is hoe wij hiermee omgaan. We werken nauw samen met de GGD en Jellinek op het gebied van preventie. Er worden voorlichtingslessen aangeboden.

Daarnaast is dit onderdeel van het curriculum van de vakken biologie en maatschappijleer.

Bij vermoeden van middelengebruik, te veel gamen e.d., verwijzen wij altijd door naar onze jeugdverpleegkundige en daarna eventueel naar de GGD.

 

Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen Hoe werkt de school hieraan?
Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek Bij fysiek en zintuigelijke beperkingen zijn de aanpassingen vastgelegd in het OPP. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd bij toetsen en examens, digitale ondersteuning, plek in de klas en  ambulante ondersteuning vanuit 3e lijns diensten, bijvoorbeeld VierTaal. Dit wordt altijd in overleg met ouders vastgesteld, waarbij de (on)mogelijkheden van de schoolorganisatie onderwerp van gesprek blijven.

Bij verminderde belastbaarheid wordt in overleg met de jeugdverpleegkundige een aangepast rooster aangeboden. Indien nodig schakelen we Thuisonderwijs in.

 

Ondersteuning thuis en vrije tijd Hoe werkt de school hieraan?
Ondersteuning thuis/vrije tijd De mentoren van het Iedersland College hebben nauw contact met thuis. Wanneer er intensiever hulp nodig is werken we samen met de externe partners in school: OKA, ATOS en de Opvoedpoli. Zij kunnen ook ondersteuning bieden aan zowel leerling als ouders of actief helpen zoeken naar vrijetijdsbesteding.

 

Na schooltijd kunnen leerlingen deelnemen aan schoolvoetbal via Topscore.

Daarnaast werkt de school samen met jongerenwerkorganisatie DOCK. De jongerenwerkers zijn zowel op school als daarbuiten actief met een groep leerlingen bezig omtrent gedrag en vrijetijdsbesteding.

Per schooljaar 22-23 wordt een start gemaakt met het project Alleen jij bepaalt.

 

 

Overige ondersteuning Hoe werkt de school hieraan?
 Zij-instroom/ter preventie vroegtijdig schoolverlaten

 

Per schooljaar 22-23 is het Iedersland College gestart met de faseklas. Deze klas is vijf dagen per week van 08:45-12:15 en wordt bezet door één docent (mentor van de faseklas).

In deze klas zitten leerlingen die starten op het Iedersland als zij-instromer en leerlingen die voor een bepaalde periode en bepaalde reden niet in de klas kunnen werken. Vanuit de faseklas wordt de leerling begeleid om gefaseerd terug te keren in de klas en/of naar een passendere onderwijsplek.

 

Voor de zij-instromers is deze voorziening voornamelijk bedoeld als zachte landing en om kennis te maken met het Iedersland. Daarnaast leert de mentor de leerling goed kennen op diverse gebieden om daarna gefaseerd te starten in een reguliere klas.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM