Ondersteuning die het Iedersland College biedt

De kracht van de school

Het Iedersland College is een school waar we geloven in het kracht van elke leerling. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen en waar ze trots kunnen zijn op zichzelf. Ons onderwijs is uitdagend en we zorgen voor een veilige en kleinschalige omgeving.

Bij het Iedersland College houden we rekening met de individuele verschillen tussen leerlingen. We ondersteunen leerlingen in hun basisbehoeften op het gebied van competentie, relatie en autonomie. We erkennen dat elke leerling unieke mogelijkheden heeft, maar dat ze om verschillende redenen mogelijk niet optimaal kunnen benutten. Ons doel is om leerlingen, succeservaringen te laten opdoen en de negatieve spiraal van faalgevoelens te doorbreken, wat uiteindelijk kan leiden tot een negatief zelfbeeld.

Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is het opbouwen van een relatie tussen docenten en leerlingen. We streven naar een basis van vertrouwen, zodat leerlingen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen op persoonlijk vlak. Het Iedersland College werkt planmatig aan het vergroten van het zelfvertrouwen van leerlingen en het herstellen van hun motivatie om te leren. We betrekken leerlingen bij dit proces en stimuleren, begeleiden hen, zodat ze zelf kunnen aangeven waar ze ondersteuning nodig hebben.

Het pedagogische klimaat en het aanbieden van leerstof op het juiste niveau zijn van groot belang bij het realiseren van deze doelen. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen en groeien.

Taal

Tijdens alle lessen wordt speciale aandacht besteed aan het bevorderen van taalvaardigheid. Elke week worden vijf schooltaalwoorden centraal gesteld, die in de hele school worden gebruikt. Bovendien wordt de woordenschat in elke les uitgebreid met nieuwe termen. In de onderbouw krijgen leerlingen, naast het vak Nederlands, ook twee lesuren gewijd aan begrijpend lezen.

Bij de start van het schooljaar ondergaan eerstejaarsleerlingen een dyslexiescreening. Individuele leerlingen kunnen gedurende alle leerjaren gebruikmaken van remedial teaching (RT).

Dyslexie

Het Iedersland College hanteert een dyslexieprotocol. Na een diagnostisch proces op school bieden we een behandeling van 6 weken aan, verzorgd door onze orthopedagoog. Op verzoek kunnen leerlingen extra tijd krijgen voor toetsen, mondelinge overhoringen en/of audio-ondersteuning. Daarnaast kan remedial teaching (RT) worden ingezet, zowel op individuele basis als in groepsverband.

Rekenen

Het curriculum van het Iedersland College omvat rekenonderwijs voor alle leerjaren, terwijl wiskunde uitsluitend in de onderbouw wordt gegeven. Het rekenonderwijs is een constante pijler gedurende de gehele schoolloopbaan. In de onderbouw wordt een stevige basis gelegd voor het vak wiskunde, waarbij de nadruk ligt op fundamentele concepten en vaardigheden.

Daarnaast staat remedial teaching (RT) ter beschikking voor individuele leerlingen gedurende alle leerjaren. Dit biedt extra ondersteuning en aanpassingen op maat om hun leerproces te versterken en te verbeteren in zowel rekenen als wiskunde.

Dyscalculie

Het Iedersland College hanteert een protocol voor dyscalculie. Leerlingen die mogelijk te maken hebben met dyscalculie, ondergaan eerst een screening door onze orthopedagoog, gevolgd door een eventueel dyscalculieonderzoek. Na diagnose op school bieden we een behandeling van 6 weken aan, verzorgd door onze orthopedagoog. Daarnaast kan remedial teaching (RT) worden ingezet, zowel op individuele basis als in groepsverband.

Disharmonisch profiel

Onze orthopedagoog stelt na de plaatsing van de leerling een gedetailleerd overzicht op dat zowel de sterke als zwakke punten van de leerling belicht. Dit overzicht omvat tevens aanbevelingen en praktische handvatten voor de aanpak van individuele behoeften.

De voorgestelde aanpak kan verschillende strategieën omvatten, zoals verlengde instructie voor een dieper begrip, herhaling van lesstof om vaardigheden te versterken, gebruik van visuele ondersteuning om concepten te verduidelijken, het aanbieden van opdrachten in behapbare stappen om complexiteit te verminderen, en het integreren van digitale hulpmiddelen om het leren te vergemakkelijken en te ondersteunen. Deze gevarieerde benaderingen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de leerling, met als doel een effectieve en gepersonaliseerde leerervaring te bieden

Motivatie en concentratie

In onze onderbouw bieden we een uitgebreid mentoraat aan, met een maximale groepsgrootte van 16 leerlingen per klas. Dit bevordert een omgeving van rust, structuur en voorspelbaarheid, waardoor leerlingen zich beter kunnen concentreren op hun taken. Elk klaslokaal is zo ingericht dat leerlingen de mogelijkheid hebben om apart te zitten of in een afgeschermde ruimte te werken. Indien gewenst kunnen leerlingen gebruikmaken van een koptelefoon ter ondersteuning. Daarnaast bieden we de ‘Beter bij de les’ training aan.

De mentor werkt samen met de leerling en ouders om het ontwikkelingsperspectief (OPP) en de doelen vast te stellen, met als doel de betrokkenheid en motivatie van de leerling te vergroten. Regelmatige motiverende gesprekken worden gevoerd door de mentor, waarbij er open communicatie is met thuis om de lijnen kort te houden. Indien nodig kan er leerlingbegeleiding worden ingezet, bijvoorbeeld voor een time-out situatie. Bovendien kan een faseklas een mogelijkheid zijn voor leerlingen die ernstige motivatieproblemen ondervinden.

Studievaardigheden: plannen, organiseren, taakgericht werken

We bieden alle leerlingen begeleiding bij het ontwikkelen van plannings- en organisatievaardigheden tijdens mentoruren en bij de start van de schooldag. Het huiswerk wordt standaard in ons systeem ‘Magister’ geplaatst, waardoor ouders ook thuis kunnen helpen bij het plannen en organiseren van taken. Ouders krijgen hiervoor speciale inloggegevens voor het ouder-account.

Indien een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan wat de mentor kan bieden, bestaat de mogelijkheid tot extra begeleiding via de leerlingbegeleider of de huiswerkklas.

Motivatie en concentratie

In de onderbouw bieden we breed mentoraat aan (maximaal 16 leerlingen per klas). Hierdoor is er rust, structuur en voorspelbaarheid waardoor leerlingen zich beter kunnen concentreren. In elk lokaal is er de mogelijkheid om apart/afgeschermd te zitten/werken. Indien gewenst kunnen leerlingen een koptelefoon krijgen. Ook bieden we de training “Beter bij de les” aan. De mentor stelt samen met de leerling en ouders het ontwikkelingsperspectief (OPP) en de doelen op. Zo vergroten wij de betrokkenheid/motivatie van de leerling. Tevens voert de mentor regelmatig motiverende gesprekken en zijn er korte lijnen met thuis. Indien nodig kan leerlingbegeleiding worden ingezet, bijvoorbeeld voor een time-out. Ook behoort de faseklas tot een mogelijkheid wanneer een leerling ernstige motivatieproblemen ervaart.

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken

Alle leerlingen krijgen hulp bij het leren plannen en organiseren tijdens de mentoruren en startmomenten aan het begin van de dag. Het huiswerk staat standaard in Magister, waardoor ouders ook thuis kunnen ondersteunen bij het plannen/organiseren. Ouders krijgen hiervoor aparte inlogcodes voor het ouder-account. Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de mentor kan bieden, is er extra ondersteuning mogelijk via de leerlingbegeleider of de huiswerkklas.

Sociale vaardigheden

Binnen onze school leggen we een sterke nadruk op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dit gebeurt niet alleen tijdens de mentorlessen, startmomenten en PBS-lessen, maar ook tijdens de LOB-ochtenden en in het kader van het Amsterdammerschap.

Angst en stemming

Ook voor angsten bieden wij verschillende trainingen en begeleidingen aan. Wij hebben faalangsttraining voor individuele leerlingen, maar ook examentraining voor alle examenkandidaten. Ook de examentraining zou individueel kunnen, indien er sprake is van examenvrees. Wanneer er intensiever hulp nodig is werken wij samen met de volgende externe partijen: Ouder en Kindadviseur (OKA) Altra Thuis en op School (ATOS), de jeugdverpleegkundige (GGD) en de Opvoedpoli.

Omgaan met grenzen

Hierbij kun je denken aan school- en klasafspraken. Die worden behandeld tijdens het startmoment, de mentorles en de PBS-les. Heeft een leerling hier meer ondersteuning in nodig, dan kan dat bij de leerlingbegeleider, OKA, Qpido of de Opvoedpoli.

Middelengebruik en verslaving

We hebben een veiligheidsplan waarin beschreven is hoe wij hiermee omgaan. We werken nauw samen met de GGD en Jellinek op het gebied van preventie. Er worden voorlichtingslessen aangeboden.

Daarnaast is dit onderdeel van het curriculum van de vakken biologie en maatschappijleer.

Bij vermoeden van middelengebruik, te veel gamen e.d., verwijzen wij altijd door naar onze jeugdverpleegkundige en daarna eventueel naar de GGD.

Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek

Bij fysiek en zintuigelijke beperkingen zijn de aanpassingen vastgelegd in het OPP. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd bij toetsen en examens, digitale ondersteuning, plek in de klas en  ambulante ondersteuning vanuit 3e lijns diensten, bijvoorbeeld VierTaal. Dit wordt altijd in overleg met ouders vastgesteld, waarbij de (on)mogelijkheden van de schoolorganisatie onderwerp van gesprek blijven.

Bij verminderde belastbaarheid wordt in overleg met de jeugdverpleegkundige een aangepast rooster aangeboden. Indien nodig schakelen we Thuisonderwijs in.

Ondersteuning thuis/ vrije tijd

De mentoren van het Iedersland College hebben nauw contact met thuis. Wanneer er intensiever hulp nodig is werken we samen met de externe partners in school: OKA, ATOS en de Opvoedpoli. Zij kunnen ook ondersteuning bieden aan zowel leerling als ouders of actief helpen zoeken naar vrijetijdsbesteding.

Daarnaast werkt de school samen met jongerenwerkorganisatie DOCK. De jongerenwerkers zijn zowel op school als daarbuiten actief met een groep leerlingen bezig omtrent gedrag en vrijetijdsbesteding.

Alleen jij bepaalt wie je bent’ is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die praktijkonderwijs volgen of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO. Het programma biedt een georganiseerde en positieve vrijetijdsinvulling om een veilige omgeving te creëren en ondersteuning te bieden tijdens hun overgang naar volwassenheid.

Zij-instroom/ter preventie vroegtijdig schoolverlaten

Per schooljaar 22-23 is het Iedersland College gestart met de faseklas. Deze klas is vijf dagen per week van 08:45-12:15 en wordt bezet door één docent (mentor van de faseklas).

In deze klas zitten leerlingen die starten op het Iedersland als zij-instromer en leerlingen die voor een bepaalde periode en bepaalde reden niet in de klas kunnen werken. Vanuit de faseklas wordt de leerling begeleid om gefaseerd terug te keren in de klas en/of naar een passendere onderwijsplek.

Voor de zij-instromers is deze voorziening voornamelijk bedoeld als zachte landing en om kennis te maken met het Iedersland. Daarnaast leert de mentor de leerling goed kennen op diverse gebieden om daarna gefaseerd te starten in een reguliere klas.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM