Ondersteuning

 

Overzicht van de ondersteuning van het IederslandCollege

 

  1. De kracht van de school
 

Het Iedersland College is de school waar je kunt laten zien wat je kunt, waar je trots mag zijn op jezelf en waar je elkaar kunt vertrouwen. Ons onderwijs is uitdagend in een veilige, kleinschalige omgeving.

Het Iedersland College is een school waar rekening wordt gehouden met de individuele verschillen die tussen leerlingen bestaan. Wij steunen leerlingen in hun basisbehoeften: competentie, relatie en autonomie. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden die elke leerling bezit, maar waar het, om allerlei redenen niet optimaal gebruik van kan maken.

Ons handelen is erop gericht om leerlingen succeservaringen te laten opdoen om de negatieve spiraal van faalgevoelens, die uiteindelijk tot een negatief zelfbeeld kunnen leiden te doorbreken. Essentieel hierbij is dat docenten een relatie aangaan met de leerlingen. Er moet een basis van vertrouwen zijn, leerlingen moeten zich veilig voelen om tot persoonlijke ontwikkeling te komen.

Het Iedersland College is een school die planmatig werkt aan het vergroten van zelfvertrouwen van leerlingen en het herstel van motivatie om te leren bij de leerling.

Wij betrekken de leerlingen hierbij en stimuleren en begeleiden hen zodat zij zelf kunnen aangeven waar zij ondersteuning nodig hebben.

Hiervoor zijn het pedagogische klimaat en het op niveau aanbieden van de leerstof van grote betekenis.

 

 

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school 

Ondersteuning bij taal- en rekenen Hoe werkt de school hieraan?
Taal

 

Tijdens alle lessen is er aandacht voor taal. In de Onderbouw geven we het vak begrijpend lezen. Bij alle eerstejaars leerlingen en zij-instromers Onderbouw  vind een dyslexie screening plaats. Individueel wordt er Remedial Teaching (RT) aangeboden voor begrijpend lezen en woordenschat vergroten.

 

Dyslexie

 

Het Iederslandcollege heeft een dyslexieprotocol. Bij diagnostisering op school wordt er een behandeling van 6 weken uitgevoerd door onze orthopedagoog.

Indien gewenst krijgt de leerling  meer tijd voor de toets, mondelinge overhoring of audio ondersteuning. Tevens kan er RT worden ingezet individueel en in groepjes.

Rekenen

 

Op het Iederslandcollege krijgen de leerlingen rekenen en wiskunde. Leerlingen met rekenachterstanden en forse rekenproblemen krijgen individueel of in een groepje RT

 

Dyscalculie

 

Het Iederslandcollege heeft een dyscalculieprotocol. Leerlingen die in aanmerking komen, krijgen een screening door onze orthopedagoog. Eventueel gevolgd door een dyscalculie onderzoek. Bij diagnostisering op school wordt er een behandeling van 6 weken uitgevoerd door onze orthopedagoog.

 

 

Ondersteuning bij intelligentie Hoe werkt de school hieraan?
Meer- en hoogbegaafdheid Specifieke expertise op het gebied van hoogbegaafdheid is niet aanwezig.
Disharmonische intelligentie Onze  orthopedagoog maakt na de plaatsing een samenvatting met

sterke en zwakke punten, handelingsadviezen  mbt aanpak

Dat kan zijn: verlengde instructie, herhaling, visuele ondersteuning, opdrachten in korte stappen aanbieden, gebruik maken van digitale hulpmiddelen

 

 

 

Ondersteuning bij motivatie en leren Hoe werkt de school hieraan?
Motivatie en concentratie In de Onderbouw hebben we het breed mentoraat en klassen van maximaal 16 leerlingen. Hierdoor is er rust, structuur en voorspelbaarheid waardoor leerlingen zich beter kunnen concentreren. In elk lokaal is er de mogelijkheid om apart / afgeschermd te zitten/ werken. Indien gewenst kunnen leerlingen een koptelefoon krijgen. Ook bieden we de training beter Bij de les.  De mentor stelt met de leerling samen het Ontwikkelingsperspectief ( OPP)  en de doelen op. Zo vergroten wij de betrokkenheid / motivatie van de leerling. Tevens voert de mentor regelmatig motiverende gesprekken en zijn er korte lijnen met thuis.

 

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken Alle leerlingen krijgen hulp bij het leren plannen en organiseren. Het huiswerk staat standaard in magister, waardoor ouders ook thuis met huh kind kunnen plannen/ organiseren. We hebben een Plan Agenda die we leerlingen daarvoor geven. De mentor, begeleidt de leerling actief bij het leren werken met deze agenda. Dit gebeurt elke ochtend tijdens het startmoment , bij de mentor. Daarnaast kan de leerlingbegeleider op individueel niveau ook deze begeleiding bieden.

 

Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren Hoe werkt de school hieraan?
Sociale vaardigheden

 

Binnen het schoolsysteem is er veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden. Wij bieden aan alle eerstejaars leerlingen de training Rots en water. Tijdens meerdere vakken wordt hier aandacht aan besteedt, zoals bij Drama , gym en tijdens het start moment bij de mentor.

Leerlingen die extreem moeite hebben met bepaald gedrag kunnen aangemeld worden bij onze orthopedagoog voor diagnostisch onderzoek.

 

Presenz geeft jaarlijks bij ons 2 maal de Vriendentraining.

 

Angst en stemming (incl. faalangst)  Doordat wij een kleine school zijn hebben wij goed zicht op onze leerlingen. Hierdoor zien wij veel en snel en kunnen we in gesprek gaan met leerlingen. Voor Faalangst bieden wij in school individueel en in groepjes Faalangsttraining (FRT).

 

Leerlingen die ( om welke reden dan ook) tijdelijk niet in de eigen klas kunnen, mogen voor korte duur werken bij de leerlingbegeleider

Wanneer er intensiever hulp nodig is werken we samen met de externe partners in school:

Begeleider Passend Onderwijs  (BPO) ,

Ouder en Kind Adviseur (OKA) ,

Altra Thuis en op School (ATOS), Jeugdarts (GGD) en de Opvoedpoli

Omgaan met grenzen

 

Tijdens het dagelijkse start moment is  er ruimte gemaakte klassen afspraken met de leerlingen te bespreken. Om de veilige sfeer in de kalen in stand te houden.

Leerlingen die extreem moeite hebben met bepaald gedrag kunnen aangemeld worden bij onze orthopedagoog voor diagnostisch onderzoek.

Individueel kunnen leerlingen verwezen worden naar leerlingbegeleider en of OKA

 

Middelengebruik en verslaving We hebben een veiligheidsplan waarin beschreven is hoe wij hiermee omgaan. We werken nauw samen met de GGD en Jellinek op het gebied van preventie. Er worden voorlichtingslessen aangeboden.

Onderwerp van gesprek tijdens Biologie/ maatschappijleer.

Bij vermoeden van middelengebruik, te veel gamen, verwijzen wij altijd naar onze jeugdarts en daarna eventueel naar de GGD.

 

Zo nodig verwijzing naar de 3e lijns zorg

 

Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen Hoe werkt de school hieraan?
Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek Bij fysiek en zintuigelijke beperkingen zijn de aanpassingen vastgelegd in het OPP. Denk aan extra tijd bij toetsen en examens, digitale ondersteuning, plek in de klas en  ambulante ondersteuning vanuit 3e lijns diensten, bijvoorbeeld VierTaal. Dit wordt altijd in overleg met ouders vastgesteld, waarbij de (on)mogelijkheden van de schoolorganisatie onderwerp van gesprek blijven.

Bij verminderde belastbaarheid wordt in overleg met de jeugdarts een aangepast rooster aangeboden.  Indien nodig schakelen we Thuisonderwijs in

 

Ondersteuning thuis en vrije tijd Hoe werkt de school hieraan?
Ondersteuning thuis/vrije tijd De mentoren van het Iedersland College hebben nauw contact met thuis. Wanneer er intensiever hulp nodig is werken we samen met de externe partners in school: OKA, ATOS en de Opvoedpoli. Zij kunnen ook ondersteuning bieden aan zowel leerling als ouders of actief helpen zoeken naar vrijetijdsbesteding. Ook kan school helpen een sportfonds aan te vragen.

School biedt naschoolse activiteiten zoals TopScore.

 

 

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM